AI

  • 表示
  • 曲名順
  • 最高音順
 
さ行
曲名 地低 地高 裏高 Fake 説明
Story mid1D hiC

※ラスサビの転調でキーが2個上がる。 hiCは計1回。